Loading...

Zarabianie pieniędzy

Start » Spis treści » Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 3

Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 3

Budowa biznesplanu może być bardzo zróżnicowana. Jest to uzależnione przede wszystkim od celu, w jakim dany biznesplan został sporządzony. Będzie to wpływało na zawartość poszczególnych sekcji dokumentu, jednakże istnieje kilka rzeczy, które muszą się znaleźć niezależnie od funkcji jaką biznesplan ma pełnić.

Co powinien zawierać biznes-plan, czyli 12 małych kroczków

Skuteczny biznes-plan

Poniższe zestawienie przedstawiam w układzie chronologicznym, dokładnie tak jak każda cześć powinna pojawić się w naszym dokumencie.

Część pierwsza - karta tytułowa

Okładka powinna informować czytelnika o firmie (podstawowe dane teleadresowe), osobie sporządzającej biznes-plan (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz dacie sporządzenia biznes-planu. Dobrze byłoby umieścić tutaj także logo firmy. Nie jest ono niezbędne, ale będzie stanowiło interesujące uzupełnienie, które dodatkowo sprawi, że dokument będzie wyglądał bardziej profesjonalnie.

Część druga - wstęp

Określany również mianem streszczenia, zawiera główne elementy biznesplanu, stanowiące niejako fundamenty całego przedsięwzięcia. W tej części należy przedstawić w skrócie zasadnicze kwestie naszego pomysłu, takie jak stopień przygotowania do realizacji planowanego przedsięwzięcia, proponowany produkt lub usługę, powody podjęcia nowej działalności, przedstawienie rynku i charakterystyka klientów, założone cele i strategię ich osiągnięcia, perspektywy zysku oraz potrzebne pod inwestycję środki. Powyższe zagadnienia powinny zostać jedynie pokrótce zasygnalizowane, gdyż ich szczegółowym opisem będziemy zajmować się w kolejnych rozdziałach biznesplanu. Wstęp powinien zajmować około jednej strony znormalizowanego tekstu. Może być dłuższy, ale starajmy się nie przekroczyć dwóch pełnych stron. Czytelnik zawsze najpierw będzie czytał tę część, żeby zorientować się w całości. Możemy zatem potraktować wstęp jak reklamówkę swojego pomysłu.

Część trzecia - opis firmy

Wtej części dokonujemy prezentacji naszej firmy. Jeżeli jest to firma już istniejąca powinna znaleźć się tutaj historia firmy, z jej osiągnięciami oraz porażkami (porażki można ominąć tylko wówczas, gdy nie są powszechnie znane, w przeciwnym wypadku należy ubrać je w stosowne słowa, postarać się przedstawić je w pozytywnym świetle). W przypadku nowego przedsiębiorstwa musimy ograniczyć się do przyszłości oraz ewentualnego stanu obecnego (pewne przygotowania mogą być już bowiem w fazie realizacji). W obu przypadkach należy sprecyzować profil działalności firmy i szczegółowo opisać planowane przedsięwzięcie. Pamiętajmy o takich danych jak nazwa firmy, adres (adresy), logo, znaki towarowe i inne tego typu dane. Ważnym elementem jest także opis struktury organizacyjnej, sposobów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kontroli i monitorowania firmy.

Część czwarta - zarządzanie

Struktura zarządzania i kierownictwo firmy – w tej części przedstawiamy właścicieli firmy (samych siebie, jeśli chcemy założyć własną działalność gospodarczą), kadrę zarządzającą (jeśli firma jest większą organizacją jeden szef może nie wystarczyć), a także personel (w szczególności wszelkiej maści specjalistów). Niezbędne informacje to zakres obowiązków poszczególnych osób, ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiarygodność kredytowa. Jednym słowem wszystkie te dane, które zwyczajowo znajdują się w curriculum vitae. W tym rozdziale dokonujemy znacznego rozwinięcia informacji zawartych w poprzednim rozdziale, dotyczących struktury organizacyjnej firmy. Postarajmy się, żeby czytelnik biznesplanu zobaczył naszą firmę, rozrysowaną jak na schemacie.

Część piąta - twoja oferta

Opis oferowanego produktu lub usługi – wychodząc od szczegółowego opisu (zarówno zalety, jak i wady) przedstawiamy związane z produktem czynniki ryzyka, które będą wpływały na powodzenie przedsięwzięcia. Musimy dokonać wstępnego oszacowania kosztów produkcji oraz sprzedaży (np. reklama), przedstawić sposoby pozycjonowania produktu na rynku (i umysłach klientów), określić strategię cenową i opracować prognozę wielkości sprzedaży (należy oszacować kwartalne przychody w pierwszym roku działalności, potem w następnych dwóch – łącznie obejmując trzy lata).

Część szósta - produkcja

Charakterystyka procesu produkcyjnego – długość i szczegółowość tego rozdziału jest uzależniona od profilu firmy. Przedsiębiorstwo produkcyjne naturalnie będzie wymagało bardzo obszernego przedstawienia procesu produkcyjnego. Natomiast firma handlowa (np. sklep) nie stwarza wielkich wymagań pod tym względem. Pamiętajmy jednak, że sprzedaż jest usługą i, jako taka, również powstaje w wyniku pewnego procesu. Nie jest to proce stricte produkcyjny, ale można go traktować w podobny sposób.

Część siódma - konkurencja

Analiza rynku i konkurencji – przedstawiamy tutaj otoczenie, w jakim znajdzie się firma oraz jej produkty lub usługi. Rynek można scharakteryzować pod wieloma względami: geograficznym, demograficznym, prawnym, politycznym, technicznym itp. Musimy dokonać segmentacji rynku, wspomagając się danymi o naszych (potencjalnych) klientach. Pamiętamy o wskazaniu konkurencji oraz sposobów ustalania cen i wykorzystania reklamy.

Część ósma - SWOT

Analiza SWOT – jest to jedna z najlepszych technik stosowanych w strategicznym planowaniu, w znakomity sposób odnosząca się do organizacji jaką jest przedsiębiorstwo. Polega na zebraniu i odpowiednim posegregowaniu informacji na dany temat (w tym przypadku firmy lub planowanego przedsięwzięcia). Kategoryzacja odbywa się poprzez przydzielenie posiadanych danych do jednej z grup: mocne strony firmy, słabe strony firmy, szanse oraz zagrożenia. Szerzej na temat analizy SWOT napiszę już niedługo.

Część dziewiąta - plan

Harmonogram – każde przedsięwzięcie należy podzielić na poszczególne etapy. Każdy etap musi zostać umieszczony w odpowiednim przedziale czasowym i opisany w sposób umożliwiający czytelnikowi zapoznanie się z tym, jakie metody zaspokajania potrzeb projektu będziemy stosować. Harmonogram najlepiej przygotowywać z kalendarzem w ręku. Musimy wyznaczyć datę rozpoczęcia swoich działań oraz datę ich zakończenia. Każdy etap powinien zostać oznaczony datą i czasem realizacji.

Część dziesiąta - finanse

Plan finansowy – jest to chyba najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część, szczególnie jeśli ubiegamy się o kredyt lub doinwestowanie. Zawiera informacje o sposobie wykorzystania udostępnionych firmie środków. Głównie na podstawie tego rozdziału bank podejmie decyzję. Jeśli postaramy się przedstawić wszystko rzetelnie i, przede wszystkim, realistycznie nie będziemy musieli się niczym przejmować. To tutaj znajdzie się najwięcej tabel, wykresów i zestawień. Okres, który powinniśmy przedstawić to najbliższe 3-5 lat. W przypadku istniejącej firmy należy również uwzględnić ostatnie 5 lat dotychczasowej działalności. W szczegółowym raporcie powinniśmy przedstawić wszelkie planowane działania finansowe, które przyczynią się do sukcesu naszego przedsięwzięcia.

Część jedenasta - zakończenie

Podsumowanie i wnioski – w tym miejscu ponownie (podobnie jak we wstępie) skupiamy się na podstawowych elementach planowanego przedsięwzięcia. Dokonujemy podsumowania przeprowadzonego badania marketingowego, jakie zostało wykonane na potrzeby biznesplanu. Możemy tu stwierdzić opłacalność bądź nieopłacalność nowego pomysłu (biznesplan można wykonać na potrzeby własne firmy w celu sprawdzenia opłacalności zamierzeń), jednocześnie podejmując ostateczną decyzję o podjęciu lub zaniechaniu inwestycji.

Część dwunasta - dodatek

Załączniki – do biznesplanu często potrzebne są dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane prawa (np. patenty) i możliwości. Można dołączyć informacje na temat sytuacji majątkowej (własnej i wspólników), listy intencyjne i deklaracje współpracy z innymi firmami, zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, podpisane wcześniej umowy (dotyczące bezpośrednio planowanego przedsięwzięcia), dokumenty dotyczące zabezpieczenia majątkowego inwestycji. Organ, do którego składamy biznesplan może, oczywiście, wymagać jeszcze innych dokumentów. Wszystko jest uzależnione od celu, w jakim biznesplan został napisany.